• Yang Iskandar

Perbezaan ‘Baharu’ dan ‘Baru’


‘Baharu’ berfungsi sebagai kata adjektif yang bermaksud sesuatu benda yang tidak lama, lapuk atau buruk. Perkataan ini sama maksud dengan ‘new’ dalam bahasa Inggeris. Contoh ayat

Ali memakai baju baharu. (Ali is wearing a new shirt)

‘Baru’ pula berfungsi sebagai kata bantu yang membawa maksud sesuatu perkara yang berlaku dalam tempoh masa yang belum lama. Dalam bahasa Inggeris, perkataan ini sama maksud dengan ‘just’. Contoh bagi kedua-duan fungsi:

Ahmad baru tiba di sekolah jam 7 pagi.

( Ahmad just arrived at school at 7 am)

1 view